top of page

Algemene voorwaarden van Het Kleine Begin

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de ouderschapscursus Basis voor je baby en draagdoekconsulten. Het Kleine Begin verzorgt de cursus Basis voor je baby, alsmede individuele draagdoekconsulten voor ( aanstaande) ouders en hun baby. Alle activiteiten worden hierna aangeduid als ‘de cursus’ of “draagconsult”.

Begripsbepalingen

Trainer Basis voor je baby: de cursus zal worden gegeven door Jacqueline Kleinpenning

 

Draagconsulent: Ouders door persoonlijke begeleiding helpen om op een prettige en ergonomisch correcte manier hun kindje te dragen. Draagconsult zal worden gegeven door Jacqueline Kleinpenning of andere bij Het Kleine Begin aangesloten draagconsulent.

 

Cursist: De zwangere vrouw en haar partner die zich hebben ingeschreven voor een cursus en van wie de inschrijving bevestigd is per mail van info@hetkleinebegin.nl

 

Stagiaire: Het is mogelijk dat tijdens (een deel van) de cursus een trainer in opleiding ( TIO) of verloskundige in opleiding aanwezig is. Aan de cursist wordt voor aanvang van de cursus instemming gevraagd voor de aanwezigheid van een stagaire.

 

Locatie: De activiteiten van het Kleine Begin zullen worden gegeven in Geboortecentrum Linde in Zevenaar of in Verloskundigenprakrijk Duiven-Westervoort of nog nader te bepalen locatie. De locatie word vooraf gecommuniceerd met de cursisten en is gepubliceerd op www.hetkleinebegin.nl

 

Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Het Kleine Begin

Eigenaar: Jacqueline Kleinpenning

Adres: Roodwilligen 97, 6903TB Zevenaar

E-mail: info@hetkleinebegin.nl

Telefoon: 0622595996

KvK-nummer: 73961108, ingeschreven categorie: 86925 preventieve gezondheidszorg

 

Beroepsvereniging

Het Kleine Begin is aangesloten en geregistreerd bij de beroepsvereniging BPSW ( beroepsvereniging van professionals in sociaal werk ( www.bpsw.nl

Tevens is Het Kleine Begin aangesloten bij de beroepsvereniging: Vereniging van Draagdoekconsulenten. ( www.draagdoekconsulenten.nl)

De doelstelling van de Vereniging voor Draagdoekconsulenten is het bekend maken en het gebruik stimuleren van ergonomisch verantwoorde babydragers.

 

De cursus

De cursus wordt gegeven door een trainer van Het Kleine Begin. De trainer bepaalt op welke datum en op welke dag de cursus start.

Data kunnen gewijzigd worden en dit zak vooraf worden gecommuniceerd met de cursist. De trainer maakt dit voorafgaand aan de cursus bekend.

De cursus wordt gevolgd in een groep van minimaal drie en maximaal zeven zwangeren en hun partners. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en vinden plaats gedurende de zwangerschap en voor de bevalling. 

 

Inschrijving

Inschrijving geschiedt per contactformulier op www.hetkleinebegin.nl of per mail naar info@hetkleinebegin. Gegevens die nodig zijn: voor en achternaam cursist, adres en woonplaats, telefoonnummer, emailadres en uit tel datum. Het Kleine Begin verwerkt deze gegevens volgens de regels in de Algemenen verordening Gegevensbescherming. Een inschrijving kan niet worden voltooid indien de gegevens niet volledig zijn. Zodra de trainer schriftelijk via mail heeft bevestigd dat de inschrijving heeft plaatsgevonden, is er een wederzijdse verbintenis tussen Het Kleine Begin en de cursist. De cursist is zowel de zwangere als haar partner, mits is aangegeven dat de cursist alleen komt. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een groep samengesteld. Alleen de inschrijving geeft geen garantie op het volgen van de cursus.

 

Tarieven en Data

Kijk voor de actuele prijzen, data en verschillende locaties op de website van Het Kleine Begin www.hetkleinebegin.nl (Prijswijzigingen voorbehouden).

 

Betaling

Bij de inschrijving wordt de cursist op de hoogte gebracht van de wijze van betaling. Na de bevestiging van inschrijving is het volgen van de cursus definitief, tenzij er annulering plaatsvind. Wanneer de verschuldigde bedragen niet tijdig worden voldaan, zal een herinnering gezonden worden. Cursisten kunnen de factuur indienen bij hun zorgverzekeraar om een vergoeding aan te vragen. De cursisten dienen zelf in de polisvoorwaarden van hun verzekeraar te raadplegen of (een deel van) de cursus vergoed wordt. Het Kleine Begin heeft hier geen enkele invloed op en kan geen garantie geven dat (een deel van) de cursus vergoed wordt.

 

Annulering door de cursist

Wanneer een cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient hij/zij de trainer hiervan direct op de hoogte te stellen. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of op een andere locatie. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd. Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

 

Annulering door Het Kleine Begin

Het Kleine Begin en/of de trainer behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld zal worden geretourneerd. De trainer zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, op een andere locatie of in een andere samenstelling.

 

Vertrouwelijkheid

De trainer zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

 

Intellectueel eigendom

Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van Het Kleine Begin en/of de trainer. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten die verband houden met de cursus worden door Het Kleine Begin of de trainer voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Het Kleine Begin of de trainer  mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op een enige andere wijze worden verveelvoudigd.

 

Aansprakelijkheid

Het Kleine Begin spant zich in om cursus voor iedere cursist op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de bijeenkomsten verloopt op eigen risico van de deelnemer. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Het Kleine Begin is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

Beeldmateriaal bijeenkomsten – Het Kleine Begin kan tijdens bijeenkomsten foto’s maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Het Kleine begin kan, na toestemming van de cursist deze beelden gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, 

 

Klachten

Indien een cursist een klacht heeft, kan hij/zij deze klacht schriftelijk indienen bij de trainer van Het Kleine Begin

bottom of page